Skip to content

Tellico Plains Christmas Parade 2023

Tellico Plains Christmas Parade – Saturday, Dec. 16 in Downtown Tellico Plains (3:00pm).  423-253-2333